Obchodní podmínky

Základní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky prodeje („OPP“) prodávajícího se ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“) vztahují na závazek vzniklý při koupi zboží od společnosti Zeppelin CZ s.r.o., IČO 18627226, sp. zn. C 2346 vedená Městským soudem v Praze („prodávající“). Od těchto OPP je možné se odchýlit pouze na základě písemné dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

1.2 Ve vztahu ke smlouvám zavazujícím k dlouhodobým a opětovným plněním stejného druhu je prodávající oprávněn OPP v přiměřeném rozsahu změnit ve smyslu § 1752 odst. 1 OZ. Taková změna musí být kupujícímu oznámena písemně nebo prostřednictvím e-mailu s tím, že v případě nesouhlasu se změnou OPP může kupující kupní smouvu vypovědět za podmínek uvedených v článku 10.1 OPP.

2. Kupní smlouva

2.1 Veškeré podmínky vzájemného plnění prodávajícího a kupujícího jsou uvedeny v kupní smlouvě a v těchto OPP, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.

2.2 Změny a doplňky kupní smlouvy mohou být provedeny pouze písemně ve formě dodatku se
souhlasem obou smluvních stran.

3. Doba a místo plnění

3.1 Ke splnění povinností prodávajícího dle kupní smlouvy dochází dodáním zboží na v kupní smlouvě určeném místě. Druh, množství, termín dodání zboží je stanoven v kupní smlouvě, přičemž je-li termín dodání stanoven do určitého data, je prodávající povinen stanovit datum předání nejméně 3 pracovní dny předem.

3.2 Pokud se prodávající a kupující v kupní smlouvě dohodnou, že zboží bude dodáno prostřednictvím dopravce pro přepravu zboží kupujícímu, ke splnění povinností prodávajícího dle kupní smlouvy dochází předáním zboží prvnímu dopravci. O předání zboží dopravci vyrozumí prodávající kupujícího faxem se zasláním kopie přepravního dokladu. Práva a povinnosti prodávajícího při dodání zboží prostřednictvím třetí osoby se řídí ustanoveními kupní smlouvy nebo těchto OPP.

3.3 Termín dodání a převzetí se prodlužuje o dobu, po kterou trvají překážky plnění způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ. Lhůta k plnění se prodlužuje též o dobu prodlení druhé smluvní strany.

3.4 Kupující nesmí bezdůvodně plnění odmítnout. Stane-li se tak, je prodávající oprávněn uskladnit zboží na náklady kupujícího s tím, že kupující je povinen veškeré náklady s tímto spojené prodávajícímu uhradit.

3.5 Prodávající není v prodlení s dodávkou zboží, pokud je kupující v prodlení s přípravou místa dodání. Po stanovení dodatečné lhůty k převzetí plnění je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

3.6 Přechod nebezpečí škody na zboží se řídí ustanovením § 2121 - 2125 OZ.

3.7 Převzetí zboží potvrzuje kupující na dodacím listu při užití smluvního přepravce a na předávací protokol při osobním odběru. Potvrzení převzetí zboží potvrdí kupující tak, že na doklad uvede hůlkovým písmem své jméno a příjmení, pracovní zařazení (funkci), připojí vlastnoruční podpis a otisk razítka firmy kupujícího.

4. Povinnosti kupujícího

4.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu způsobem uvedeným v kupní smlouvě a poskytnout součinnost prodávajícímu při plnění kupní smlouvy.

4.2 Kupující je povinen dodržovat důvěrnost informací týkající se obchodních vztahů, cenové politiky, dokumentace a informací poskytnutých prodávajícím před jakoukoli třetí stranou, a to i v případě ukončení závazku mezi smluvními stranami.

5. Kupní cena

5.1 Kupní cena, včetně podmínek její úhrady, je určena v kupní smlouvě.

5.2 Pokud se prodávající a kupující dohodnou, že zboží bude dodáno na místo určené kupujícím a kupující není povinen zajistit přepravce do místa jím určeného, náklady za proclení zboží, poplatky a daně, dopravu do odběrního místa kupujícího a pojistné hradí prodávající.

5.3 V případě, že bylo dohodnuto splácení kupní ceny formou splátek, pozbývá kupující výhodu splátek v případě prodlení s jednou splátkou a celá kupní cena se tak stává splatnou 14 dnů po termínu splatnosti té splátky, se kterou je kupující v prodlení. Prodávající je oprávněn vyžadovat vydání zboží s výhradou vyloučení jakéhokoliv práva zadržení a vyzvednout si je u kupujícího. Všechny s tím spojené náklady, včetně nákladů na skladování, nese kupující.

5.4 Prodlení kupujícího s úhradou jakékoliv splatné peněžité pohledávky prodávajícího za kupujícím opravňuje prodávajícího k zastavení dalšího plnění jakékoliv smluvní povinnosti. Pro opětovné zahájení plnění smlouvy je nutné úplné vyrovnání pohledávek po splatnosti nebo poskytnutí dodatečného zajištění dle požadavku prodávajícího.

5.5 Platby kupní ceny se ve smyslu § 1957 odst. 1 OZ uskutečňují bezhotovostním převodem v měně smlouvy. Termín splatnosti je dodržen, pokud je příslušná částka připsána na účet příjemce nejpozději v den splatnosti. Místem plnění pro peněžité závazky kupujícího je ve smyslu § 1955 odst. 1 OZ banka, u níž má prodávající zřízený účet, jehož číslo je uvedeno na faktuře. Daňové doklady o vyúčtování vystavené způsobem hromadného zpracování dat nemusí obsahovat razítko ani podpis vystavitele.

6. Výhrada vlastnictví

6.1 Dodané zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny (výhrada vlastnictví).

6.2 Kupující nemá právo do doby úplného vyrovnání všech svých závazků vůči prodávajícímu zboží zcizit, zastavit ani s ním jinak právně disponovat. To se vztahuje i na případy spojení předmětu koupě s jinou věcí kupujícího nebo třetí osoby. Případné zásahy třetích osob do vlastnictví musí kupující prodávajícímu neprodleně sdělit písemně.

6.3 V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny se kupující zavazuje, že umožní prodávajícímu přístup do svých prostor, ve kterých se nachází zboží ve vlastnictví prodávajícího, a že mu na základě jeho požadavku umožní odvoz zboží, které je v jeho vlastnictví. Prodávající má v takovém případě právo od kupní smlouvy odstoupit a kupující je povinen mu uhradit veškeré náklady, které mu s převzetím zboží vznikly, a dále pak škodu vzniklou v souvislosti s porušením povinností kupujícího.

7. Záruka

7.1 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na dodané zboží dle záručních podmínek prodávajícího. Záruční doba počíná plynout dnem dnem převzetí.

7.2 Jakékoliv nároky kupujícího z náhrady škody, ať již na zboží, způsobené zbožím nebo vzniklé z jiné právní skutečnosti, jsou v rozsahu přípustném dle platné právní úpravy uzavřením kupní smlouvy dohodou stran výslovně vyloučeny.

8. Sankce

8.1 Kupující odpovídá prodávajícímu ve smyslu § 2913 odst. 1 OZ za veškerou škodu a náklady, kterou způsobí nepřevzetím zboží. Prodávající je oprávněn požadovat podle své volby jako odškodnění zejména náhradu vzniklé škody a/nebo smluvní pokutu ve výši 5 % sjednané kupní ceny. Smluvní pokutu je kupující povinen zaplatit do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění výzvy prodávajícího k jejímu zaplacení, a to na bankovní účet uvedený ve výzvě.

8.2 V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou faktur za zboží, je prodávající oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky kupní ceny za každý den prodlení, a to včetně úroků z úroků ve smyslu § 1806 OZ. Prodávající je vedle úroku z prodlení oprávněn uplatnit i náhradu škody v plném rozsahu.

8.3 Pokud se prodávající dostane do prodlení s dodávkou zboží, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení. Výše smluvní pokuty je omezena na maximální výši 5 % z ceny nedodaného zboží. Výslovně se přitom stanoví, že kupující má právo i na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

9. Ukončení smlouvy

9.1 Při prodlení s platbami nebo v případě nedodání zboží, jakož i při podstatném porušení ustanovení kupní smlouvy kupujícím může prodávající bez dalšího smlouvu vypovědět. K účinnosti výpovědi dochází dnem doručení projevu vůle prodávajícího kupujícímu. Smlouvy zavazující k dlouhodobým a opětovným plněním stejného druhu je kupující oprávněn vypovědět ve lhůtě 1 měsíce od doručení oznámení o změně OPP dle článku 1.2 OPP s tím, že výpovědní doba v takovém případě činí 3 kalendářní dny a počíná plynout dnem doručení výpovědi.

9.2 Výpovědí smlouvy zůstávají veškerá práva a nároky smluvních stran vzniklá do data výpovědi smlouvy nedotčena.

9.3 Je-li mezi smluvními stranami uzavřena rámcová smlouva, má prodávající právo vedle výpovědi i odstoupit od smlouvy. Ustanovení čl. 10.1 a 10.2 se použijí obdobně i na odstoupení.

10. Ochrana osobních údajů

10.1 V rozsahu, v jakém je to vyžadováno obecně závaznými právními předpisy kupující souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých správci – prodávajícímu pro účel stanovený níže. Tento souhlas kupující uděluje pro všechny údaje poskytnuté prodávajícímu po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Kupijící prohlašuje, že si je vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10.2 Osobní údaje o kupujícím jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je kupující poskytl v souvislosti (a) se žádostí o smluvní či jiný závazek, (b) s jakýmkoliv smluvním či jiným závazkem uzavřeným mezi ním a prodávajícím, nebo (c) které prodávající shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy, za následujícími účely: (i) účely obsažené v rámci souhlasu kupujícího, (ii) jednání o smluvním vztahu, (iii) plnění smlouvy, (iv) ochrana důležitých zájmů kupujícího, (v) oprávněné zveřejňování osobních údajů, (vi) ochrana práv prodávajícího, příjemce nebo jiných dotčených osob, (vii) archivnictví vedené na základě zákona, (viii) nabízení obchodu nebo služeb, (ix) předávání jména, příjmení a adresy kupujícího za účelem nabízení obchodu a služeb v souladu s právními předpisy.

10.3 Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, pokud právní předpis nestanoví jinak.

10.4 Pokud právní předpis nestanoví jinak, platí, že kupující – fyzická osoba výslovně souhlasí s tím, aby prodávající zpracovával jeho rodné číslo a pořizoval kopie jeho průkazů totožnosti za účelem jednání o smluvním vztahu a plnění smlouvy.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Všechny vztahy těmito OPP neupravené se řídí kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím a ustanoveními OZ v platném znění.

11.2 Pro všechny smluvní i mimosmluvní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím platí právo České republiky s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG)

11.3 Všechny spory, které by mohly vzniknout na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou, budou řešeny věcně příslušným českým soudem. Místně příslušným bude soud určený dle sídla prodávajícího ke dni podání žaloby.

11.4 Je-li nebo stane-li se jedno nebo více ustanovení těchto OPP z jakýchkoliv důvodů neplatným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení těchto OPP. Prodávající je oprávněn kdykoliv tyto OPP změnit, nová verze OPP se však nepoužije na existující smluvní vztahy.

11.5 Prodávající a kupující podpisem kupní smlouvy vyslovují svůj souhlas s OPP a zavazují se, že se jimi budou řídit.

Ve Slaném dne 14.11.2017