Vrácení zboží

Při prodlení s platbami nebo v případě nedodání zboží, jakož i při podstatném porušení ustanovení kupní smlouvy kupujícím může prodávající bez dalšího smlouvu vypovědět. K účinnosti výpovědi dochází dnem doručení projevu vůle prodávajícího kupujícímu. Smlouvy zavazující k dlouhodobým a opětovným plněním stejného druhu je kupující oprávněn vypovědět ve lhůtě 1 měsíce od doručení oznámení o změně OPP dle článku 1.2 OPP s tím, že výpovědní doba v takovém případě činí 3 kalendářní dny a počíná plynout dnem doručení výpovědi.

Výpovědí smlouvy zůstávají veškerá práva a nároky smluvních stran vzniklá do data výpovědi smlouvy nedotčena.

Je-li mezi smluvními stranami uzavřena rámcová smlouva, má prodávající právo vedle výpovědi i odstoupit od smlouvy. Ustanovení v OPP čl. 10.1 a 10.2 se použijí obdobně i na odstoupení.