Ochrana osobních údajů

V rozsahu, v jakém je to vyžadováno obecně závaznými právními předpisy kupující souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých správci – prodávajícímu pro účel stanovený níže. Tento souhlas kupující uděluje pro všechny údaje poskytnuté prodávajícímu po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Kupijící prohlašuje, že si je vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje o kupujícím jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je kupující poskytl v souvislosti (a) se žádostí o smluvní či jiný závazek, (b) s jakýmkoliv smluvním či jiným závazkem uzavřeným mezi ním a prodávajícím, nebo (c) které prodávající shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy, za následujícími účely: (i) účely obsažené v rámci souhlasu kupujícího, (ii) jednání o smluvním vztahu, (iii) plnění smlouvy, (iv) ochrana důležitých zájmů kupujícího, (v) oprávněné zveřejňování osobních údajů, (vi) ochrana práv prodávajícího, příjemce nebo jiných dotčených osob, (vii) archivnictví vedené na základě zákona, (viii) nabízení obchodu nebo služeb, (ix) předávání jména, příjmení a adresy kupujícího za účelem nabízení obchodu a služeb v souladu s právními předpisy.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, pokud právní předpis nestanoví jinak.

Pokud právní předpis nestanoví jinak, platí, že kupující – fyzická osoba výslovně souhlasí s tím, aby prodávající zpracovával jeho rodné číslo a pořizoval kopie jeho průkazů totožnosti za účelem jednání o smluvním vztahu a plnění smlouvy.