Reklamační řád

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na dodané zboží dle záručních podmínek prodávajícího. Záruční doba počíná plynout dnem dnem převzetí.

Jakékoliv nároky kupujícího z náhrady škody, ať již na zboží, způsobené zbožím nebo vzniklé z jiné právní skutečnosti, jsou v rozsahu přípustném dle platné právní úpravy uzavřením kupní smlouvy dohodou stran výslovně vyloučeny.